بهترین کیفیت – گارانتی اصل – تهویه مهاجر

پس از سایزینگ ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت، به میزان ضخامت لولا از عرضِ این ابعاد کم نموده و با لحاظِ بادحور برای این کار نسبت به برش ورق درب دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام میشود. ضخامت ورق آلومینیومِ به کار رفته در ساختار درب دریچه بازدید داکت اسپلیت نیز بین ۱ تا ۱.۲۵ میلیمتر بنا به تناسب ابعادِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت قابل تغییر است. دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک نیز دریچه ای است از ترکیبِ یک دریچه بازدید فنکویل ساده و دریچه مشبک، که ابعاد دریچه مشبک باید با ابعاد دریچه اصلیِ بازدید داکت اسپلیت متناسب و هماهنگ باشد که هم ترکیبِ نمای دریچه بازدید داکت اسپلیت دارای تناسب باشد و هم میزانِ هوای ورودی از قسمت دریچه مشبک به داخل محفظهی دریچه بازدید کنترل و مدیریت شود. در واقع لولا از یک سو به قسمت طولیِ داخلِ فریمِ دریچه بازدید داکت اسپلیت متصل و از سوی دیگر به یکی از ابعاد طولیِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت متصل شده و باعث تکمیلِ ساختارِ کاملِ دریچه بازدید داکت اسپلیت میشود. وقتی ورق درب دریچه بازدید داکت اسپلیت برش داده شد بر روی لبه های کناریِ ورق یک خمِ یک سانتی ایجاد مینماییم تا هم درب دریچه بازدید داکت اسپلیت استحکام بیشتری بیابد و هم از تاب خوردگی یا دِفرمه شدنِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت جلوگیری بشود..

وجود کدرنگ های متنوع و متعدد هم باعث زیباتر و شکیل تر شدنِ ساختارِ دریچه بازدید داکت اسپلیت میشود و هم دریچه بازدید داکت اسپلیت آلومینیومی خطی وزنهای در برابر صدماتی چون ضربه و… پس از انجام عملیات رنگ و بیرون آوردنِ دریچه بازدید داکت اسپلیت از کورهی رنگ، برای پیشگیری از هرکونه خطرِ احتمالی در زمان نقل و انتقال دریچه بازدید داکت اسپلیت به سمت پروژه و یا در مراحل انبارداری، باید بلافاصله پس از رنگ کاری دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک وزنهای را در داخل پوشش های مشمعی ضخیم و ضربه گیر، کاور کرد تا هنگام فرارسیدنِ زمان نصب دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک وزنهای هیچ آسیب یا صدمه ای متوجهِ بدنهی دریچه بازدید داکت اسپلیت نشود. لذا برای ساخت این دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک از ساخت فریم آغاز نماییم. اگر بخواهیم فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک وزنهای را به صورت پیچ ازرو در محل خود تعبیه نماییم باید جای پیچ ها را بر روی نمای بیرونی فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت تعبیه کرد.اگر هم مقرر باشد این دریچه بازدید داکت اسپلیت به صورت پیچ مخفی نصب گردد این جای پیچ ها بر روی دیوارهی داخلیِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت ایجاد میگردد.

پس از آماده شدنِ اضلاع هر فریم در ابتدا و انتهای هر ضلع اقدام به گوشه زنی می نماییم. برای جلوگیری از خشدار شدنِ سطوحِ داخلی یا بیرونیِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت آهنی ساده لولایی، باید قبل از مراحل رنگ کاری باید نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی سطوح فریم این دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام کرد. در واقع برای گونیا شدنِ گوشه های فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت باید زاویه برشِ این گوشه حتما ۴۵ درجه باشد.پس از انجام گوشه زنی،اضلاع فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت ،به وسیلهی کُرنرهای ورقی اقدام به اتصالِ هرگوشه به گوشهی دیگر میرسد.این کرنرها باعث میگردد ساختارِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت بدون نیاز به جوشِ خاصی به هم متصل و تثبیت میشوند. در واقع در اولین گام برای ساخت دریچه بازدید داکت اسپلیت سایزینگِ کلاف یا قابِ زیرکارِ دریچه بازدید داکت اسپلیت است. با توجه به امکانِ تردد هوای بیشترِ هوا از معبرِ مشبکِ این دریچه بازدید داکت اسپلیت مشبک، این گزینه از مناسبترین گزینه ها در این زمینه میباشد. با ایجاد این شیارها بر روی بدنه درب دریچه داکت اسپلیت تقریبا مراحل اولیه ساخت آن به پایان رسیده و نوبت به رنگ آمیزی آن می رسد.این رنگ آمیزی بصورت کوره ای و با استفاده از رنگ کوره ای استاتیک صورت می پذیرد.

با توجه به لولایی بودنِ دربِ دریچه بازدید داکت اسپلیت گل سقفی، لذا تعبیه قفل به تعداد لازم بر روی درب های آن الزامی است. با توجه به اینکه نوع درب بازدید داکت اسپلیت مشبک وزنهای است نوعِ پروفیلِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت طوری طراحی شده که حالتِ سه پَریِ فریم به راحتی امکانِ نشیمن درب را بر روی قسمت داخلیِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت امکانپذیر مینماید.در واقع پس از استحصال ابعاد درب دریچه بازدید داکت اسپلیت باید نسبت به ایجاد و تعبیهی فضای شبکه لانه زنبوری بر روی بدنهی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت میرسد.محل جانماییِ این شبکه دقیقا بر اساس نیاز دستگاه داکت اسپلیت مشخص میشود.این شبکهی لانه زنبوری هم میتواند در آکسِ طولیِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت و هم در قسمت حاشیه های کناریِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت جانمایی شود. ابعاد قسمت فرورونده دریچه بازدید داکت اسپلیت آهنی باید در حد یک سانت کمتر ابعاد تو در توی قاب دریچه بازدید و فن کویل باشد تا دریچه بازدید داکت اسپلیت به راحتی در محل مورد نظر وارد شود و فرو برود. در مواردی که بخواهیم درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به صورت وزنهای جابجا شود و از طرفی نیز این امکان وجود نداشته باشد که درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به خاطر فاصلهی کمِ دستگاه با فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت به سمت بالا حرکت داده و درب باز شود،الزاماً و اجبارا باید درب دریچه بازدید داکت اسپلیت باید به صورت مشابه لولا تعبیه گردد.یعنی به جای لولا در یک طول از فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت یک نشیمن گاه از پرفیلِ “سه پری” نصب میشود و درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به صورت مشابه لولا بر روی این نشیمن گاه می نشیند و در زمان نیاز،درب دریچه بازدید داکت اسپلیت به صورت وزنهای از این نشیمن جدا و باز میشود.نکته مهم در عملکردِ این دریچه بازدید داکت اسپلیت در اینجا این است که به جای اینکه درب به سمت بالا و داخلِ سقف کاذب رانده شود به طور کامل به سمت پایین هدایت و از فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت جدا میشود که البته این موضوع به خودیِ خود یک مزیت محسوب میشود و ساختارِ رنگِ بدنهی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت از هر نوع آسیبی در امان میماند.

دیدگاهتان را بنویسید